Kategórie

NIEKTORÍ ZAMESTNANCI MAJÚ AKO NA RUŽIACH USTLANÉ. DOHLIADAME NAD VEREJNÝM ZÁUJMOM. MAGAZÍN KĽÚČ OD… PÁTRAL AKO JE TO U VÝROBCU A DISTRIBÚTORA TEPLA

Ak pracujete u súkromníka, málokedy od neho môžete dostať jeho majetok, aby ste ho využívali aj na súkromné účely. Ale niektorí zamestnanci, predovšetkým v štátnych podnikoch, majú ako na ružiach ustlané. V rubrike KĽÚČ OD kontroly vo verejnom záujme sme sa pozreli, ako je to so známou frazémou „Na ružiach ustlané“ v spoločnosti Martinská teplárenská.

Spoločnosť zabezpečuje výrobu a rozvod tepla pre mesto Martin. A tak jej úloha sa preto, predovšetkým počas vykurovacích období, nachádza aj v morálnej rovine. Pri prípadnom zlyhaní jej činností môže ohroziť zdravie a dokonca aj životy ľudí. A to aj vďaka možnému znehodnoteniu majetku spoločnosti, ktorý sa využíva aj na súkromné účely zamestnancov. Je preto v záujme verejnosti takéto spoločnosti kontrolovať a pýtať sa, ako zabezpečujú ochranu pred takým znehodnotením majetku, ktorým by mohlo dochádzať k ohrozeniu dodávky alebo zníženiu kvality ich strategicky významných výsledkov práce.
Ako hovorí Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Michal Polóni, „zapožičiavanie majetku MT, a.s. jej zamestnancom v ich súkromnom čase vyplýva z Kolektívnej zmluvy našej spoločnosti, kde sa v § 16 bod 7 písm. b) uvádza: Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom mechanizmy a dopravné prostriedky za skutočné náklady v zmysle vnútorného predpisu“. Zároveň však dodáva, že v súčasnosti nemajú aktuálny vnútorný predpis, „ktorý by unifikovane stanovil podmienky pre zabezpečenie zapožičiavania majetku MT, a.s. jej zamestnancom v ich súkromnom čase, preto v každom prípade postupujeme individuálne za zachovania zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti nakladania s majetkovými hodnotami našej spoločnosti“.

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom mechanizmy a dopravné prostriedky za skutočné náklady v zmysle vnútorného predpisu.

Kolektívna zmluva spoločnosti MT, a.s.,  § 16 bod 7 písm. b)

Ako hovorí múdre porekadlo, s jedlom rastie chuť. Ako sa spoločnosť bráni pred možným využívaním ich majetku na súkromné účely počas práce? Nejaký zamestnanec by napríklad mohol ísť na osobnom automobile spoločnosti do Bratislavy na služobnú cestu, napr. za účelom školenia. A počas tohto času by si kúpil napr. stolík v známom švédskom obchodnom dome a previezol byho napr. na zadných sedadlách, prípadne v úložnom priestore, čím by zneužil pracovný čas a majetok spoločnosti na súkromné účely, čo zamestnávateľ dopredu nepredpokladal. Polóni hovorí, že toto kontrolujú vedúci zamestnanci, „ktorí generálne priebežne dohliadajú nad dodržiavaním pracovnej disciplíny a riadnym využívaním pracovného času“.

Martinská teplárenská si neeviduje, kto, kedy a aký majetok spoločnosti využil na súkromné účely. „Prípadný dopyt v tejto veci rieši v rámci svojej kompetencie vedúci zamestnanec konkrétneho útvaru, ktorému však zákon ani interný predpis neukladá povinnosť viesť si evidenciu v tejto veci,“ prezradil Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

Spoločnosť zabezpečujúca výrobu a distribúciu tepla sa snaží, aby jej majetok pri požičiavaní zamestnancom nebol poškodzovaný. „V tejto veci – zamedzenie zásahov smerujúcich k znehodnoteniu majetku spoločnosti zo strany zamestnancov – uplatňujeme najmä priebežné dohliadanie, tzv. systematický controling zo strany vedúcich zamestnancov.“

Uplatňujeme najmä priebežné dohliadanie, tzv. systematický controling zo strany vedúcich zamestnancov.

Čo sa však deje, ak prípadne zamestnanec jemu zverený majetok na súkromné účely poškodí? A ako prípadne spoločnosť preventívne zamedzuje poškodzovaniu majetku? „Oznamujeme vám, že k riešeniu ´zistení´ vami uvedeného druhu, typu a teda aj k prijímaniu resp. navrhovaniu opatrení sa pristupuje individuálne v závislosti od intenzity aj miery porušenia a následkov porušenia (zistenia). Avšak pri riešení každého jedného prípadu sa riadime Zákonníkom práce a platným Pracovným poriadkom našej spoločnosti,“ uzavrel Polóni.

 

„Po zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky, sa stopercentným akcionárom Martinskej teplárenskej, a.s. stala od 1.1.2016 spoločnosť MH Manažment, a.s.,“ uvádza stránka mtas.sk, ktorá dopĺňa, že „novodobá história teplárenskej výroby v Martine je spojená so zrušením štátneho podniku SSE Žilina, pod ktorý Martinská tepláreň patrila. Transformácia na akciovú spoločnosť sa uskutočnila k 1. januáru 2002. Novozaložená spoločnosť Martinská teplárenská a.s. pokračuje vo výrobe a rozvode tepla a elektriny v Martine“. Je preto právom a povinnosťou médií, ale aj občanov, zaujímať sa o to, ako takéto spoločnosti, ktoré robia verejnú službu, preventívne zabraňujú tomu, aby sa napríklad znehodnotením majetku spoločnosti, prípadne svojvoľným opustením pracoviska zo strany zamestnanca, ohrozila výroba a dodávka tepla obyvateľom mesta.

(alb), ilustračná fotografia: pixnio.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *