S úctou k životu, k človeku, k práci, za spravodlivejší, pokrokovejší a humánnejší svet.

My, komunisti a účastníci celoštátneho aktívu, konaného dňa 26. júna 2021 v Liptovskom Mikuláši nedáme zabudnúť na význam založenia Komunistickej strany Československa v roku 1921. Revolučný oheň, zapálila Veľká októbrová socialistická revolúcia v Rusku a svojimi plameňmi poznamenal aj udalosti spojené so vznikom Československej republiky. Aj keď sa stala kapitalistickým štátom, robotnícka trieda získala cennú skúsenosť, že je potrebná revolučná strana, ktorá ju bude viesť. A ona viedla. Viedla  proletariát v triednych bojoch s buržoáziou, organizovala boj ľudu za politické a sociálne práva, proti kapitalistickému vykorisťovaniu, proti hladu, biede a nezamestnanosti, za podstatné zlepšenie sociálneho postavenia pracujúcich a pracovných podmienok, za zvýšenie miezd, proti ďalšiemu hospodárskemu poškodzovaniu Slovenska a za vybudovanie lepšej spoločnosti.

Viedla  proletariát v triednych bojoch s buržoáziou, organizovala boj ľudu za politické a sociálne práva, proti kapitalistickému vykorisťovaniu, proti hladu, biede a nezamestnanosti, za podstatné zlepšenie sociálneho postavenia pracujúcich a pracovných podmienok, za zvýšenie miezd, proti ďalšiemu hospodárskemu poškodzovaniu Slovenska a za vybudovanie lepšej spoločnosti.

Komunistická strana Československa viedla tento zápas v podmienkach buržoáznej perzekúcie, ktorej padli za obeť viac ako stovky proletárskych životov.

 V čase ohrozenia fašizmom, viedli komunisti hnutie za obranu republiky. V ilegalite, vystavená fašistickým represáliám, žila komunistická strana ďalej. Na miesta uväznených, zavraždených alebo padlých komunistických bojovníkov odvážne nastupovali noví. Komunistická strana pokračovala v organizovaní a vedení protifašistického odboja, ktorý na Slovensku vyvrcholil Slovenským národným povstaním. Strana nekompromisne trvala na potrebe revolučných zmien v oslobodenom Československu. Stala sa hlavnou silou ľudovej, národnej a demokratickej revolúcie. Rozhodujúcou mierou sa zasadila za uznanie slovenského národa za národ rovnoprávny a svojbytný.

Revolučným riešením všeobecnej politickej krízy, dovŕšením národnej a demokratickej revolúcie bol Február 1948. Robotnícka trieda zbavila buržoáziu politickej moci a svojim víťazstvom zabezpečila ďalší mnohostranný vývoj k vyššiemu spoločenskému zriadeniu – socializmu.

Robotnícka trieda zbavila buržoáziu politickej moci a svojim víťazstvom zabezpečila ďalší mnohostranný vývoj k vyššiemu spoločenskému zriadeniu – socializmu.

Socialistický systém odstránil vykorisťovanie, triedny i národnostný útlak. Celý zložitý proces výstavby socializmu v ťažkých podmienkach studenej vojny vyvolanej a vedenej medzinárodným imperializmom, plánovite usmerňovala Komunistická strana Československa.

Komunistická strana Československa vyjadrovala a zabezpečovala záujmy všetkého ľudu. Najvýraznejším prejavom progresívnosti jej politiky bol vzrast životnej úrovne, rast vzdelania a kultúry občanov. V politickej oblasti komunistická strana vytvárala predpoklady pre to, aby sa stále širšie vrstvy obyvateľstva mohli zúčastňovať na správe a riadení celospoločenských záležitostí.

Tak, ako každé veľké dielo poznačujú väčšie alebo menšie ťažkosti, často aj subjektívne chyby, aj socialistická výstavba si razila cestu vpred cez mnohé prekážky. Hlboká kríza, ktorá hrozila prerásť v reštauráciu kapitalizmu zasiahla československú spoločnosť v roku 1968. Jej príčinami bol revizionizmus a oportunizmus vedenia KSČ, ktorého zdrojom bol ideologický a politický kurz v Sovietskom zväze. Gorbačovovo pravicovo-oportunistické vedenie v úlohe piatej kolóny medzinárodného imperializmu, zradilo socializmus, zradilo ľud svojej krajiny a k tejto zrade priviedlo aj vedenia ostatných spriatelených krajín východnej Európy. A tak sa v Československu v rokoch 1988-1989 začali pomocou vplyvových agentúr spravodajských služieb aktivizovať nátlakové skupiny a organizovať nátlakové akcie, aby pod rúškom „dialógu“ s opozíciou v rámci „politickej plurality“ Komunistická strana Československa prenechala moc antikomunistickým a antisocialistickým silám.

      V čase stého výročia  založenia Komunistickej strany Československa, sa komunistické hnutie nachádza v historicky najťažšej situácii. Boj s dôsledkami reštaurovaného kapitalizmu na život námezdne pracujúcej triedy, je poznačený novembrovou porážkou, z ktorej sme sa dodnes nespamätali. Dôsledky politického prevratu, sprevádzané  postupnou likvidáciou všetkých vymožeností socialistického systému nadobúdajú obludné rozmery. Ľudí zneužíva štátna moc, sú klamaní a ohlupovaní ľúbivým sociálnodemokratizmom.

Dôsledky politického prevratu, sprevádzané  postupnou likvidáciou všetkých vymožeností socialistického systému nadobúdajú obludné rozmery.

Komunistická strana je pripravená odhaľovať pokrytectvo súčasnej vlády, ktorá o ňu usiluje aj za cenu potláčania základných ľudských práv občanov, ale aj proti politikom usilujúcim o uchopenie moci, prispôsobiac sa podmienkam kapitalistickému  spoločenskému systému. Boj proti nemu je dôležitým zápasom za obnovu Slovenskej republiky na princípoch sociálne spravodlivej spoločnosti. Predpokladom tejto obnovy je priznanie pravdy o kontrarevolučnom prevrate z roku 1989 a odmietnutie pokračovania v likvidácii sociálneho a právneho štátu.

My, komunisti, sa jednoznačne hlásime k programu boja za svetový mier, za medzinárodnú spoluprácu, za slobodu a nezávislosť národov, za suverenitu štátov. Len jednota slovanských národov zabráni rozpínavosti súčasných svetových mocipánov a my budeme silným putom, ktoré nedopustí naštrbenie historickej myšlienky sily pomyselných Svätoplukových prútov.

NÁŠ BOJ ZA OSLOBODENIE SPOD ZLOČINNÉHO PANSTVA KAPITALIZMU, NATRETÉHO AJ NA RUŽOVO, PROTI ŠTÁTU V PAZÚROCH OLIGARCHIE  BUDE POKRAČOVAŤ !

Zdroj a foto www.kss.sk