Kategórie

PETÍCIU „STOP BUDOVANIU 5G-SIETÍ NA SLOVENSKU“ PREROKÚVAJÚ NA MINISTERSTVE DOPRAVY

Po tom, čo 10. 6. 2020 zástupcovia petičného výboru odovzdali petíciu s vyše 14 000
podpismi, budú dňa 2. 7. 2020 prijatí na Ministerstve dopravy.
Signatári petície žiadajú kompetentné orgány prijať všetky primerané opatrenia na
zastavenie expanzie RF – EMP (rádiových frekvencií – elektromagnetických polí),
kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že celkové hladiny žiarenia spôsobené
RF – EMP nie sú škodlivé pre občanov SR, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy,
rovnako ako pre životné prostredie. (1)
V petícii uvádzajú, že technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu RF –
EMP, než všetky už existujúce technológie (2G, 3G, 4G). Preto žiadajú
uprednostňovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových
pripojení.
Nedávne vedecké publikácie ukázali, že RF – EMP ovplyvňuje živé organizmy už pri
oveľa nižších úrovniach intenzít, než aké povoľujú súčasné limity. Účinky 5G siete
zahŕňajú zvýšené riziko: vzniku rakoviny, bunkový stres, zvýšené riziko voľných
radikálov, genetické poškodenia, štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného
systému, deficity učenia a pamäti a neurologické poruchy. (2, 3)
Pracovná skupina Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktorá je súčasťou
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zaradila RF – EMP medzi „možné ľudské
karcinogény“ v klasifikačnej skupine 2B. Táto klasifikácia zároveň úplne vylučuje
akékoľvek možné interpretácie, že EMP by mohli byť bezpečné a nekarcinogénne
(čiže v skupine karcinogenity 4).
Vyhláška, ktorá určuje limity je 13 rokov stará a nezohľadňuje nový výskum v tejto
oblasti. (4) Súčasné povolené limity riešia len krátkodobé termálne účinky, nie
biologické účinky pri dlhodobom pôsobení RF – EMP. To bude pri spustení 5G siete
preukázateľne vo zvýšených intenzitách pôsobiť permanentne a dlhodobo na všetky
živé organizmy v miere, ktorá doteraz nebola v prírode známa a overená ako úplne
bezpečná.
Členovia petičného výboru zdôrazňujú skutočnosť, že podľa vyjadrenia Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb bola technológia 5G
testovaná iba v réžii mobilných operátorov a bez prihliadnutia na najnovšie vedecké
štúdie upozorňujúce na jej možné zdravotné a enviromentálne riziká.
Je zarážajúce, že orgány na ochranu verejného zdravia SR presadzujú výsledky štúdií
Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), ktorá je
financovaná aj zo súkromných zdrojov a úplne ignorujú výsledky štúdií vykonanej
Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC).

Normou pre človeka má byť prirodzené prostredie. Čokoľvek chceme oproti tomuto
stavu zmeniť, malo by to prejsť prísnym posúdením a nastavením limitov, ktoré sú
neustále kontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované.
V Európskej legislatíve existuje zásada predbežnej opatrnosti (5), podľa ktorej sa
najprv musí dokázať bezpečnosť, až potom povoliť používanie (liekov, potravín,
drogérie…). To znamená, že nie je povolené používanie, ktoré sa zastaví až keď sa
preukáže škodlivosť. Túto dobrú zásadu žiadame používať aj v prípade RF – EMP.

1. https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku
2. https://ehtrust.org/science/top-experimental-epidemiological-studies/
3. https://www.degruyter.com/view/journals/reveh/31/3/article-p363.xml
4. Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje
elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov
elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí ako aj súvisiacich
predpisov v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia
https://www.nbit.sk/fotky5847/EMR/534_2007_elmag_ziarenie.pdf
http://www.regulaciavysielacov.sk
5. Zásada predbežnej opatrnosti je podrobne opísaná v článku 191 Zmluvy o
fungovaní EÚ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042

Ďalšie zdroje:

Guidelines

Scientists warn of potential serious health effects of 5G


http://elektrosmog.voxo.eu/blog

 

Zdroj: Tlačová správa petičného výboru.

Ilustračné foto: Karin Manjra / unsplash.com