Výzva delegátov Zjazdu KSS

author
4 minutes, 15 seconds Read

Už 34 rokov ubehlo od doby, kedy sa naša spoločnosť ocitla na križovatke dejín. Už 34 rokov prebieha rozklad ekonomických štruktúr, priemyslu, poľnohospodárstva, právneho systému, morálky, spoločenského a kultúrneho života dnes už samostatného Slovenska. Investície nadnárodného kapitálu, zahraničnej oligarchie do rozvratu postupne priniesli svoje ovocie a naplnili ich ciele. Nie len že sa úspešne podarila politická, ekonomická a morálna devastácia predošlého socialistického systému, systému, v ktorého centre bol človek a jeho dôstojný život, ale podarila sa aj úplná kolonizácia nášho štátu západnými mocnosťami, totálne obmedzenie našej suverenity, vytvorenie masy pracujúcej chudoby, zbedačenie pracujúcich Slovenska na úkor ziskov zahraničnej a rastu moci domácej oligarchie stále viac inklinujúcej k fašizmu.

Stále hlbšie je naša vlasť v štádiu politického a ekonomického chaosu, morálneho úpadku, klamstva, totality a korupcie. Žijeme v systéme ovládanom oligarchiou prepojenou na fašizmus – výstižnejšie, tak ako ho nazval jeho zakladateľ Benito Mussolini – na korporativizmus. K tomuto stavu prispeli všetky poprevratové vlády, parlamenty i prezidenti, bez rozdielu, do ktorého prúdu sa sami zaraďovali. Moc a peniaze sú prioritnou motiváciou pre riadenie politiky ale aj pre  predvolebný boj od úrovne komunálnych, až po prezidentské voľby. Je faktom, a skutky politikov to dokazujú, že všetky kroky v riadení štátu podliehajú záujmom a diktátu ekonomických elít stelesnených v politike USA a Európskej únie, usilujúcich o plné ovládnutie kapacít a ľudských zdrojov Slovenska ako strategického územia pre ochranu a obranu kolabujúceho západného kapitálu pred takzvanou ruskou agresiou a nastupujúcou zmenou svetového poriadku.

Varovania komunistov a ľudí s otvorenými očami pred tým, čo nás čaká po ukončení socialistického vývoja neboli občanmi pochopené a politika prispôsobovania sa podmienkam diktovaným scenáristami zvratu priviedla našu spoločnosť na nové rázcestie. Súčasná politická moc nesuverénnych poskokov západného kapitálu vedie k absolútnej likvidácii našej suverenity, k poníženiu našej národnej hrdosti, k popieraniu a prepisovaniu našej histórie, k vymazaniu historickej pravdy. K otváraniu nesmiernych možností ďalšieho bohatnutia už dnes až nechutne bohatej kasty cudzích i domácich oligarchov, ktorým na ľude našej krajiny vôbec nezáleží.

My, komunisti, sa nášho zápasu za prirodzené ľudské práva a potreby ani po mnohých prehrách a porážkach nevzdávame. Práve naopak. Vstávame z prachu, vstávame z kolien na nohy a hrdo ponesieme červenú vlajku s kosákom a kladivom v triednom boji za práva pracujúcich na slušný a dôstojný život. Našim cieľom je dosiahnutie spravodlivého usporiadania spoločnosti, dôstojný život každého poctivo pracujúceho a žijúceho občana. Sú to však občania, ktorí sa sami musia rozhodnúť s kým nastúpia svoju cestu smerujúcu k obrode spoločnosti a k zabezpečeniu perspektívy pre svoje deti a pre nasledujúce pokolenia. My nemáme ambíciu ich k tomu nútiť. Našou ambíciou je presvedčiť pracujúcu väčšinu o správnosti našej idey, aby sa stala aj ich životnou cestou.

Aby sme mohli byť úspešní, musí nastať naše spojenie nie len s ľudom práce, ale aj naša hodnotová jednota so všetkými proslovenskými, pronárodnými, prosociálnymi a hlavne protivojnovými silami, ktoré spoluprácu s nami  – komunistami zásadne neodmietajú a sú ochotní nás zaradiť ako plnohodnotných partnerov. Len tak je možné zastaviť ofenzívu narastajúceho fašizmu  na Slovensku i v Európe.

Sme pripravení zaradiť sa do jednotného ľavicového a vlasteneckého frontu, ktorý sa čo v najkratšej dobe musí na Slovensku vytvoriť a musí tak postaviť pevnú hrádzu proti vulgárnemu neoliberalizmu a neokolonializmu. Sme otvorení a pripravení, ale len za podmienky, že naše hodnotové priority zo strany partnerov budú v plnej miere akceptované.

Aktuálna situácia v Európe i na Slovensku nám nedáva inú možnosť, len sa zaradiť do celosvetového antiimperialistického frontu, do boja za zachovanie mieru, za zmenu svetového politického a ekonomického systému.  Preto pre KSS ako jeden z hlavných cieľov na najbližšie obdobie pretrváva snaha o záchranu a obrodu skutočných ľavicových hodnôt v podmienkach Slovenska.

KSS volá občanov Slovenska do boja. Do boja za ľudské a sociálne práva, do boja proti neofašizmu, neonacizmu a proti vojne!

Proletári všetkých krajín, spojte sa!

Delegáti X. zjazdu KSS

V Banskej Bystrici, 20. mája 2023

Similar Posts