Výzva delegátov Zjazdu KSS

Výzva delegátov Zjazdu KSS

Už 34 rokov ubehlo od doby, kedy sa naša spoločnosť ocitla na križovatke dejín. Už 34 rokov prebieha rozklad ekonomických štruktúr, priemyslu, poľnohospodárstva, právneho systému, morálky, spoločenského a kultúrneho života dnes už samostatného Slovenska. Investície nadnárodného kapitálu, zahraničnej oligarchie do rozvratu postupne priniesli svoje ovocie a naplnili ich ciele. Nie len že sa úspešne podarila politická, ekonomická a morálna devastácia predošlého socialistického systému, systému, v ktorého centre bol človek a jeho dôstojný život, ale podarila sa aj úplná kolonizácia nášho štátu západnými mocnosťami, totálne obmedzenie našej suverenity, vytvorenie masy pracujúcej chudoby, zbedačenie pracujúcich Slovenska na úkor ziskov zahraničnej a rastu moci domácej oligarchie stále viac inklinujúcej k fašizmu.

Stále hlbšie je naša vlasť v štádiu politického a ekonomického chaosu, morálneho úpadku, klamstva, totality a korupcie. Žijeme v systéme ovládanom oligarchiou prepojenou na fašizmus – výstižnejšie, tak ako ho nazval jeho zakladateľ Benito Mussolini – na korporativizmus. K tomuto stavu prispeli všetky poprevratové vlády, parlamenty i prezidenti, bez rozdielu, do ktorého prúdu sa sami zaraďovali. Moc a peniaze sú prioritnou motiváciou pre riadenie politiky ale aj pre  predvolebný boj od úrovne komunálnych, až po prezidentské voľby. Je faktom, a skutky politikov to dokazujú, že všetky kroky v riadení štátu podliehajú záujmom a diktátu ekonomických elít stelesnených v politike USA a Európskej únie, usilujúcich o plné ovládnutie kapacít a ľudských zdrojov Slovenska ako strategického územia pre ochranu a obranu kolabujúceho západného kapitálu pred takzvanou ruskou agresiou a nastupujúcou zmenou svetového poriadku.

Varovania komunistov a ľudí s otvorenými očami pred tým, čo nás čaká po ukončení socialistického vývoja neboli občanmi pochopené a politika prispôsobovania sa podmienkam diktovaným scenáristami zvratu priviedla našu spoločnosť na nové rázcestie. Súčasná politická moc nesuverénnych poskokov západného kapitálu vedie k absolútnej likvidácii našej suverenity, k poníženiu našej národnej hrdosti, k popieraniu a prepisovaniu našej histórie, k vymazaniu historickej pravdy. K otváraniu nesmiernych možností ďalšieho bohatnutia už dnes až nechutne bohatej kasty cudzích i domácich oligarchov, ktorým na ľude našej krajiny vôbec nezáleží.

My, komunisti, sa nášho zápasu za prirodzené ľudské práva a potreby ani po mnohých prehrách a porážkach nevzdávame. Práve naopak. Vstávame z prachu, vstávame z kolien na nohy a hrdo ponesieme červenú vlajku s kosákom a kladivom v triednom boji za práva pracujúcich na slušný a dôstojný život. Našim cieľom je dosiahnutie spravodlivého usporiadania spoločnosti, dôstojný život každého poctivo pracujúceho a žijúceho občana. Sú to však občania, ktorí sa sami musia rozhodnúť s kým nastúpia svoju cestu smerujúcu k obrode spoločnosti a k zabezpečeniu perspektívy pre svoje deti a pre nasledujúce pokolenia. My nemáme ambíciu ich k tomu nútiť. Našou ambíciou je presvedčiť pracujúcu väčšinu o správnosti našej idey, aby sa stala aj ich životnou cestou.

Aby sme mohli byť úspešní, musí nastať naše spojenie nie len s ľudom práce, ale aj naša hodnotová jednota so všetkými proslovenskými, pronárodnými, prosociálnymi a hlavne protivojnovými silami, ktoré spoluprácu s nami  – komunistami zásadne neodmietajú a sú ochotní nás zaradiť ako plnohodnotných partnerov. Len tak je možné zastaviť ofenzívu narastajúceho fašizmu  na Slovensku i v Európe.

Sme pripravení zaradiť sa do jednotného ľavicového a vlasteneckého frontu, ktorý sa čo v najkratšej dobe musí na Slovensku vytvoriť a musí tak postaviť pevnú hrádzu proti vulgárnemu neoliberalizmu a neokolonializmu. Sme otvorení a pripravení, ale len za podmienky, že naše hodnotové priority zo strany partnerov budú v plnej miere akceptované.

Aktuálna situácia v Európe i na Slovensku nám nedáva inú možnosť, len sa zaradiť do celosvetového antiimperialistického frontu, do boja za zachovanie mieru, za zmenu svetového politického a ekonomického systému.  Preto pre KSS ako jeden z hlavných cieľov na najbližšie obdobie pretrváva snaha o záchranu a obrodu skutočných ľavicových hodnôt v podmienkach Slovenska.

KSS volá občanov Slovenska do boja. Do boja za ľudské a sociálne práva, do boja proti neofašizmu, neonacizmu a proti vojne!

Proletári všetkých krajín, spojte sa!

Delegáti X. zjazdu KSS

V Banskej Bystrici, 20. mája 2023