KOMUNISTI OSLOVILI VŠETKÝCH POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SR

author
6 minutes, 13 seconds Read

Predseda Komunistickej strany Slovenska Jozef Hrdlička, v mene strany oslovil listom všetkých poslancov NR SR, v ktorom ich vyzval k rozvážnemu a objektívnemu posúdeniu zmien a doplnení v zákone „O nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.“ Zákon  predkladá skupina poslancov súčasných koaličných strán z iniciatívy poslancov Šeligu a Dostala.

V liste konštatuje, že ide o názor a aktivitu krajne úzkej skupiny ľudí, nie o názor väčšiny občanov Slovenska. Poukazuje na to, že body sformulované na doplnenie a zmeny v zákone nezodpovedajú objektívnej historickej pravde a sú iba vyjadrením primitívneho, zúrivého antikomunizmu na úrovni „doby jaskynnej“. Podľa názoru Predsedníctva strany, ide iba o pomstychtivosť predkladateľov, ale aj ich neschopnosť hodnotiť historické udalosti v kontexte vývoja spoločnosti u nás i vo svete. Možno aj poslušnosti k „objednávateľom“ takýchto úprav.

Podľa názoru Predsedníctva strany, ide iba o pomstychtivosť predkladateľov, ale aj ich neschopnosť hodnotiť historické udalosti v kontexte vývoja spoločnosti u nás i vo svete.

Hrdlička pripomína, že v NR SR by sa mala nájsť sila, ktorá takéto nízke pohnútky a  pred históriou „trápne“ zákony zastaví už v ich zárodku. Prinajmenšom preto, aby celý zbor poslancov nebol vlastným národom v danej chvíli hodnotený ako nevzdelaný, poddajný a nemysliaci húf poslušných ovečiek, ktorým ktosi podsúva svoju vôľu. Ale aj preto, aby nebol smiešny a trápny už z jednoduchého dôvodu, že pristúpil na krok, ktorý má byť „pomstou histórii“.  Histórii sa nedá pomstiť, z histórie je dobre sa poučiť. Samozrejme, to sa dá len vtedy, ak k nej nebudeme pristupovať jednostranne a nekomplexne.

 

Predseda komunistov uvádza príklady, prečo komunisti nesúhlasia s formuláciou zmien a doplnení zákona. Podľa nich napríklad formulácia  tvrdenie, že uvedený systém bol „nemorálny, protiprávny, odsúdeniahodný a smeroval proti základným právam a slobodám…“ naznačuje, že navrhovatelia, a pri schvaľovaní aj poslanci, sa považujú za najvyššiu súdnu a historickú inštanciu v krajine. Nezaujíma ich názor mnohých občanov Slovenska, ktorí žili v socializme, pracovali pre spoločné dobro svojej krajiny i spoluobčanov, verili v dobrú vec a prospešnosť toho čo robia. Vychovávali k poctivej práci a poctivému životu aj svoje detí a sú presvedčení o zmysluplnosti svojho prežitého života. Tých sa takéto hodnotenie dotýka a uráža ich.

Podobne ako jedno z obvinení, že komunistický systém bol zodpovedný „za devastáciu hospodárstva…“. V liste sa uvádza: „Fakty, ale aj skúsenosti rodičov, prarodičov i pra-prarodičov väčšiny Vašich rovesníkov by Vám dokázali popísať, ako sa po vymanení z biedy, chudoby, zaostalosti, chorôb, vysťahovalectva, exekúcii za prvej republiky, vďaka socializmu po roku 1948, tešili markantnému zlepšeniu svojich životných podmienok a podstatnému skvalitneniu životnej úrovne, oproti životu za prvej republiky. A to vďaka nevídane rýchlemu a významnému hospodárskemu rastu krajiny, ale aj rozvoju miest a obci, skvalitneniu zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, dopravy, kultúry a celého ich sociálneho zabezpečenia. Na druhej strane, po „demontáži socializmu“ po roku 1989 trvalo desaťročia, kým sa ukazovatele hospodárskeho rozvoja Slovenska dostali na úroveň 80-tých rokov minulého storočia. Teda za socializmu.“

 Fakty, ale aj skúsenosti rodičov, prarodičov i pra-prarodičov väčšiny Vašich rovesníkov by Vám dokázali popísať, ako sa po vymanení z biedy, chudoby, zaostalosti, chorôb, vysťahovalectva, exekúcii za prvej republiky, vďaka socializmu po roku 1948, tešili markantnému zlepšeniu svojich životných podmienok a podstatnému skvalitneniu životnej úrovne, oproti životu za prvej republiky.

Terajší komunisti priznávajú,  že systém socializmu, ako aj samotná politika Komunistickej strany v minulosti mali svoje chyby, omyly a riešenia, ktoré sú s dnešným poznaním a z dnešného pohľadu zreteľnejšie a poľutovaniahodné. Zdôrazňujú však,  chyby a prechmaty naozaj neboli robené zámerne a účelovo, aby škodili občanom, ale vychádzali z objektívnych zložitých, povojnových podmienok v ktorých sa krajina nachádzala, ale aj zo subjektívnych chýb a rozhodnutí, ktoré prijímali tiež len ľudia.

 

V liste poslancom, ako zástupcom časti občanov, ktorí ich volili sa pripomína, aby si všimli nemorálnosť, zločinnosť a degenerovanosť súčasného systému, v ktorom žijeme. Mnoho významných svetových osobnosti kritizuje práve tento systém so znakmi liberalizmu a neoliberalizmu, kde kriminálno-oligarchické skupiny a jednotlivci zneužívajú  bohatstvo nadobudnuté vykorisťovaním svojich zamestnancov i finančno majetkovými špekuláciami, na ešte dokonalejšie ovládanie ľudí a štátov.  Predseda KSS sa dokonca odvoláva aj na takú svetovú autoritu akou je terajší pápež František, ktorý pomenúva tento systém ako nespravodlivý a túto ekonomiku ako ekonomiku nerovnosti a vylúčenia časti občanov. Ekonomiku, ktorá zabíja.

V liste cituje výroky pápeža Františka z knihy „ Pápež František:Táto ekonomika zabíja“, kde sa na strane 39 uvádza: “Ľudské práva porušuje nielen terorizmus, útlak, vraždy, ale aj existencia podmienok extrémnej chudoby a nespravodlivé ekonomické štruktúry, ktoré zabezpečujú veľké nerovnosti.“ Na strane 75 tejto knihy je uvedené „…že sociálny a ekonomický systém je nespravodlivý už od základu“. Údajne na ďalších stránkach knihy sú ďalšie, ešte príkrejšie slová na adresu kapitalizmu.

Predseda KSS sa dokonca odvoláva aj na takú svetovú autoritu akou je terajší pápež František, ktorý pomenúva tento systém ako nespravodlivý a túto ekonomiku ako ekonomiku nerovnosti a vylúčenia časti občanov. Ekonomiku, ktorá zabíja.

Líder komunistov vysvetlil, že sa obracia na poslancov, v mene občanov Slovenska, ktorí majú ešte historickú pamäť a nestratili zdravý rozum, ale aj tých, ktorí si neželajú, aby sa už aj tak polarizovaná slovenská spoločnosť ešte viac rozdeľovala.  Vyzval ich, aby nepodporili pri hlasovaní navrhované zmeny a doplnenia zákona a neprispievali tak k ďalšiemu deformovaniu histórie a historického povedomia občanov Slovenska. Historické a  morálne hodnotenie obdobia a systému prináleží odborníkom a občanom a nie poslancom politického orgánu.

V závere listu Hrdlička pripomenul, že Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky by sa mali sústrediť na to, čo prispeje k dôstojnému, lepšiemu a šťastnému životu ich súčasníkov a budúcich generácií a podieľať sa na tvorbe stále lepšej a dokonalejšej spoločnosti, kde spravodlivosť, pravda a ľudská dôstojnosť nie sú len slová, ale skutočnosť.

/ Celý list je zverejnený na stránke www.kss.sk /

 

                                                                                                  Tlačový útvar KSS

                                                                                                    / za: Pavol Suško /

Similar Posts