SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE 75 KOMUNISTICKÝCH STRÁN SVETA KU PANDÉMII KORONAVÍRUSU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE 75 KOMUNISTICKÝCH STRÁN SVETA KU PANDÉMII KORONAVÍRUSU

Spoločné vyhlásenie 75 komunistických strán v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID19.

Osobitné opatrenia na ochranu zdravia ľudí a práv pracujúcich

My, komunistické a robotnícke strany s vedomím zodpovednosti pred našimi národmi vyhlasujeme, že sme tu, na prednom okraji boja za prijatie okamžitých opatrení na ochranu zdravia a práv robotníckej triedy a občanov.
Vyjadrujeme úprimnú vďaku lekárom a zdravotným sestrám, personálu nemocníc, zdravotníckych zariadení, ktoré bojujú s týmto veľkým problémom.
Vyjadrujeme solidaritu s tými, ktorí boli postihnutí pandémiou CoVID – 19 a želáme im skoré uzdravenie z tejto choroby.
Posielame pozdrav krajinám, ktoré poskytujú opatrenia solidarity štátom, ktoré sú najviac postihnuté koronavírusom, poskytujú im prostriedky ochrany a zdravotníckych odborníkov. Ide o krajiny Čína, Kuba, Rusko, ktoré konajú presne opačne, ako je nečinnosť Európskej únie.
Nebezpečenstvo pandémie CoVID-19 ukazuje na hlboké tragické nedostatky systému zdravotníctva vo všetkých kapitalistických krajinách, ktoré boli známe aj do objavenia sa vírusu. Tieto deformácie nevznikli náhodou, ale sú výsledkom protiľudovej politiky uskutočňovanej vládami, ktoré sú v službách veľkého kapitálu pri komercionalizácii a privatizácií zdravotníckeho systému, pri podpore ziskovosti monopolistických skupín. Táto politika znehodnocuje obrovský vedecko-technický potenciál, ktorý je v súčasnosti k dispozícií na pokrytie všetkých potrieb občanov v profilaktike a starostlivosti.
Terajšia skúsenosť odhaľuje antisociálnu a parazitickú podstatu kapitalizmu, demonštruje prevahu a aktuálnosť socializmu a centrálneho vedeckého plánovania, ktorého kritérium sú potreby národa, ktorý môže zabezpečiť prvotnú zdravotnícku pomoc a profilaktiku, nemocnice, lekársky a stredný zdravotnícky personál, lieky, laboratória, laboratórne testy a všetko, čo je nevyhnutné na zabezpečenie trvalých a neodkladných potrieb občanov v oblasti ochrany zdravia.

Terajšia skúsenosť odhaľuje antisociálnu a parazitickú podstatu kapitalizmu, demonštruje prevahu a aktuálnosť socializmu a centrálneho vedeckého plánovania, ktorého kritérium sú potreby národa, ktorý môže zabezpečiť prvotnú zdravotnícku pomoc a profilaktiku, nemocnice, lekársky a stredný zdravotnícky personál, lieky, laboratória, laboratórne testy a všetko, čo je nevyhnutné na zabezpečenie trvalých a neodkladných potrieb občanov v oblasti ochrany zdravia.

Už predtým existujúce spomalenie tempa rastu svetovej ekonomiky pokračuje aj v súčasnosti, z dôvodu rozšírenia koronavírusu a toto zvyšuje riziko prehĺbenia sa krízy v nadchádzajúcej etape. Bez ohľadu na výzvy vlád, ktoré slúžia veľkému kapitálu, na jednotu, tieto poskytujú finančnú podporu monopolistickým zväzom a opäť sa snažia preložiť bremeno krízy na pracujúcich a iné vrstvy ľudu. Pracujúci a národy nemôžu a nesmú platiť aj naďalej!
Individuálna zodpovednosť sa nesmie využívať ako zámienka na zamlčovanie zodpovednosti štátov a vlád. Terajšie prijatie nevyhnutných opatrení vyžaduje boj národov proti politike podpory monopolistickým skupinám, ktoré kladú potreby a zdravie ľudu na oltár kapitalistického zisku.
Komunistické a robotnícke strany žiadajú okamžité prijatie všetkých nevyhnutných opatrení na boj s epidémiou, vrátane nasledujúcich opatrení:
– Okamžité štátne financovanie verejného systému zdravotníctva, prijatie do stáleho zamestnania lekárov a stredného zdravotníckeho personálu s úplnými právami. Pokryť všetky potreby na oddeleniach reanimácie a intenzívnej terapie a zabezpečiť ich infraštruktúrou, nevyhnutnou na plnohodnotné fungovanie služieb verejného zdravotníctva a uskutočňovania vedeckých výskumov.
– Okamžitý bezplatný výdaj občanom všetkých nevyhnutných prostriedkov profilaxie
a ochrany a boj so špekuláciou. Neodkladné poskytnutie ochranných opatrení všetkému zdravotníckemu personálu, ktorý riskuje život a zdravie bojom s koronavírusom v nemocniciach.
– Ochrana príjmov a práv pracujúcich. Zastaviť svojvôľu kapitálu, ktorý pod zámienkou epidémie CoVID-19 uskutočňuje masové prepúšťanie a snaží sa popierať práva na mzdu, pracovný čas, dovolenku a iné práva pracujúcich. Prijať okamžite opatrenia na ochranu pracujúcich na pracovných miestach.
– Nie, obmedzeniu demokratických práv národov pod zámienkou koronavírusu.
– Zrušiť všetky sankcie a opatrenia ekonomickej izolácie, ktoré sa v tejto situácii javia ešte nespravodlivejšie a zločinné, komplikujú život národom krajín, proti ktorým sú namierené, prijať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu života a zdravia občanov.
– Hovoríme NIE imperialistickým zásahom a vojenským cvičeniam, ako napríklad tým, ktoré uskutočňuje NATO a žiadame, aby štátne rezervy boli preorientované na potreby ľudí, to znamená na financovanie systému zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.

Podpísaných 75 komunistických a robotníckych strán celého sveta.

Zdroj: FB Jozefa Hrdličku, ilustračná fotografia M. Albert