POLICAJT KONÁ VOČI VEREJNOSTI VŽDY ZDVORILO, ÚSTRETOVO A SLUŠNE. AJ TAKTO SA MÁ SPRÁVAŤ MESTSKÁ POLÍCIA, PRIKAZUJE IM TO ICH VLASTNÝ ETICKÝ KÓDEX

author
4 minutes, 47 seconds Read

PRIMERANOSŤ, OHĽADUPLNOSŤ, SLUŠNOSŤ. KONAŤ S POROZUMENÍM, ZDVORILOSŤOU A ÚCTOU. Tieto body sú v etickom kódexe mestskej polície Brno zvýraznený dokonca viackrát. „Výkon práce musí byť spojený s najvyššou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a s dodržiavaním všeobecných pravidiel etickej komunikácie s občanmi,“ uvádza sa okrem iného v Etickom kódexe policajtov Mestskej polície Brno. Nezabúda sa na povinnosť byť zdvorilý, ohľaduplný či vychádzať v ústrety. Podľa týchto pravidiel by sa mali k občanom správať a je vo verejnom záujme sledovať, ako sa tento mravný materiál realizuje v praxi – v každodennom styku s občanmi.

Podľa článku I Úvodné ustanovenia si všetci strážnici brnenskej mestskej polície „musia byť vedomí morálnej zodpovednosti a musia sa stále snažiť žiť podľa najvyšších možných kritérií morálnych hodnôt a profesionálnej práce strážnika“. Podobné etické kódexy majú aj mestskí policajti v iných mestách. Otázne je však, či je to vždy spĺňané. Mnohí obyvatelia rôznych miest sa žiaľ pri styku s mestskými policajtmi stretávajú aj s aroganciou, alebo správaním, smerujúcim k napĺňaniu kasy vďaka pokutám, alebo so správaním, ktoré vylučuje prevenciu a pôsobí výlučne represívne. Je na každom mestskom policajtovi, aby sa správal podľa kódexu, ale aj podľa prirodzeného zákona daného do vnútra každého človeka a patrí k základnej morálnej výbave.

Keď sa vrátime k etickému kódexu Mestskej polície v Brne, tak v Čl. II Základné hodnoty a zásady sa píše aj povinnosť, aby policajt bol slušný. Základnými hodnotami a zásadami strážnikov sú: napr.: vážnosť a dôstojnosť, čestnosť a spravodlivosť, ale aj „Slušnosť, ohľaduplnosť a primeranosť“.
Primeranosť a slušnosť sú definované už vyššie. Ale priam najúdernejšie sú tieto zásady policajtom prikázané v článku V. Zásada etiky práce. „Výkon práce musí byť spojený s najvyššou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a s dodržiavaním všeobecných pravidiel etickej komunikácie s občanmi, právnickými osobami a zamestnancami navzájom.“

Výkon práce musí byť spojený s najvyššou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty.

V bode 2 rovnakého článku sa píše priamo o ústretovosti. „Strážnik koná voči verejnosti vždy zdvorilo, ústretovo a slušne.“ Slušnosť zdôraznená aj v článku VII Zásada nestrannosti, odsek 3: „Akékoľvek konania musia byť zo strany strážnika vedené slušne a nestranne. So všetkými občanmi jednať rovnako, so zdvorilosťou, porozumením a úctou. Snažiť sa o maximálnu spoluprácu s verejnosťou. Jednať a vystupovať tak, aby vzbudzoval dôveru a úctu.“

Strážnik koná voči verejnosti vždy zdvorilo, ústretovo a slušne.

Aj v zásadách kvality a efektivity, čo je článok č. VI sa prízvukuje, že strážnik koná „na vysokej odbornej úrovni“ a tieto svoje schopnosti si má neustále skvalitňovať napríklad aj v čase mimo práce. Ak niekto má napr. problém s nižšou empatiou, môže študovať na internete odborné články, alebo pozerať návody, aby si empatiu, teda schopnosť vcítiť sa do druhého človeka, viac skvalitní.

Veľmi dôležitá z pohľadu pokút je aj zásada v článku VIII Zásada primeranosti. Keďže práve pokuty sú veľkým zásahom do práv ľudí, ktorí sú už beztak vystavení životu v kapitalistickej spoločnosti, kde neviditeľná ruka trhu síce na jednej strane umožňuje vymoženosti, ale na strane druhej aj bezdôvodne a nemilosrdne trestá, veď sú tisícky ľudí, ktorí sa dostali do exekúcii vďaka chybám štátu, je nevyhnutné, aby pokuty boli také, aby plnili svoj účel. Preto je obzvlášť dôležitý práve aj spomenutý článok VIII. V bode 2 sa píše: „Pri svojej činnosti strážnik vždy postupuje tak, aby pri zákroku a úkone nepripustil bezdôvodnú ujmu osôb a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú k dosiahnutiu sledovaného účelu, nespôsobil neprimeranú ujmu na zdraví, živote či majetku osobe, proti ktorej zakročuje (…)“

(…) prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú k dosiahnutiu sledovaného účelu (…)

V závere kódexu, ktorý vstúpil do platnosti 1. apríla 2014 sa píše, že za jeho nerešpektovanie má voči policajtovi následky, a teda dátum jeho vstúpenia do platnosti je len náhodný a nie je žiadnym znamením, že by malo ísť o žart. Je povinnosťou médií, aby vo verejnom záujme sledovala plnenie kódexov, pretože samotná kontrola ich plnenia prispieva k skvalitňovaniu činnosti aj mestských polícií, a tak aj k všeobecnému dobru. Vyzývame čitateľov, ak majú informácie o neplnení zásad vyplývajúcich z kódexu mestských polícií, aby nám ich oznámili s tým, že ochránime novinársky zdroj, čo zase vyplýva etických kódexov novinára.

M. Albert, foto koláž klucod.sk, logo MsP Brno a pixnio.com

Zdroj: https://www.mpb.cz/eticky-kodex/

Similar Posts