KEĎ DVAJA PARTNERI UZAVRÚ PRED BOHOM MANŽELSTVO NA CELÝ ŽIVOT, TAK BOH TÚTO ZMLUVU BERIE VÁŽNE, HOVORÍ MARIÁN ČERVENÍK

To, že je dnešná doba tak zvrátená a v hriechu, tak manželstvo sa berie, ako nejaká skúška, z ktorej si môžem vyjsť kedykoľvek a akokoľvek. Alebo aj partnerstvo rovnakého pohlavia je pred Bohom zvrátenosť, na ktorú príde Boží spravodlivý sud, a nech je svet v akomkoľvek súhlasnom stave s homoxesuálmi, lezbami, pedofilmi je to pred Bohom zvrátenosť, a Boh to odsúdi, hovorí bývalý vojak síl OSN UNPROFOR Marián Červeník.

 

Marián, je kresťanstvo výlučne za monogamiu, alebo chápe, že dnešný svet prináša aj neúspechy v oblasti lásky a prichádza k prirodzenej výmene partnera?

Jednoznačne manželstvo je podľa Božieho slova vážna zmluva. Keď dvaja partneri uzavrú pred Bohom manželstvo, tak je to na celý život, a Boh túto zmluvu berie vážne. Biblia je kniha, ktorá bola, je a bude naveky platná. Boh sa nezmenil a ani sa nemôže, a nemá prečo meniť, pretože je dokonalý Sám v Sebe. Boh berie hriech hriechom a činenie pokánia spravodlivosťou. My ľudia potrebujeme zmenu a obrátiť sa od hriešnych skutkov, aby nás Boh prijal do neba, a k tomu potrebujeme Božiu pomoc od Boha Pána Ježiša Krista, a Boha Ducha Svätého, aby sme vedeli žiť život v posvätení. Posvätenie znamená oddelený pre Boha. Boh je dokonale Svätý, čo znamená oddelený od zla, a nič hriešne a nečisté nemôže prísť k Nemu do neba. Pre Boha je hriech, ako hnijúce a zapáchajúce mäso. Preto Boh tým, že je iná doba sa nezmenil. Ľudia v týchto hriechoch argumentujú, že Boh to chápe, lebo je iná doba. Všemohúci Boh Izraela o tejto dobe veľmi dobre vie. Prorocky v Biblii o nej hovorí aj v Novom a aj Starom zákone. Svätý a Všemohúci Boh nenávidí hriech, pretože to vedie ľudí do Satanovho kráľovstva tmy a v duchovnej sfére večnej smrti do ohnivého jazera (pekla). My potrebujeme Božiu intervenciu a Božiu pomoc, aby sa nad nami zľutoval, a dal nám milosť obrátiť sa, a dať si veci do poriadku. V opačnom prípade by sme museli byť odsúdení so svetom. Tým, že dnešná doba je tak zvrátená, a v hriechu, a aj manželstvo sa berie, ako nejaká skúška, z ktorej si môžem vyjsť kedykoľvek a akokoľvek. V poslednom čase, často vidíme , ako sa v dnešnej dobe dávajú do popredia práva partnerstiev rovnakého pohlavia. Partnerstvo rovnakého pohlavia je pred Bohom zvrátenosť. Na túto zvrátenosť príde Boží spravodlivý súd, a nech je svet v akomkoľvek súhlasnom stave homoxesuálmi, lezbami, pedofilmi je to pred Bohom zvrátenosť a ohavnosť, a Boh to odsúdi. A môžme aj vidieť, že takomto vzťahu dochádza aj predčasným úmrtiam v mladom veku, alebo psychickým ochoreniam. Preto je dôležité, žiť v takom zväzku, ktorý je určený a daný Stvoriteľom, a iba On jediný má právo povedať, ako Jeho stvorenia majú žiť. Aj pri samotnom sobáši si muž a žena sľubujú, že budú spolu v dobrom aj v zlom, starobe aj v chorobe, v bohatstve aj chudobe, teda si dávajú záväzok pred Bohom. Tým sa zaväzujú, že budú vo vzájomnom spoločenstve spolu, ale aj v spoločenstve s Hospodinom, za každej okolnosti. Boh je nad časom a viditeľným a aj neviditeľným svetom, a vie všetko. Podľa Biblie nie je možné žiť predmanželský sexuálny život, pretože Boh manželskú zmluvu berie veľmi vážne, a žehná takúto rodinu. Teda iba manželskú zmluvu medzi mužom, a ženou a dodržiavajú ju. Nakoľko manželstvom sa uzatvára taká zmluva, že manželia sa spoločne doslova spájajú v jedno. Takže na záver: Manželstvo je zmluva a vzťah, až do konca života, kým ich smrť nerozdelí.

______________________________________________

3 Kniha Mojžisová 18:22 Nebudeš ležať s mužským pohlavím, ako sa líha so ženou; to je ohavnosť………

3 Kniha Mojžišová 20:10 A človek, ktorý by sa dopustil cudzoložstva s niečou ženou, ktorý by zcudzoložil so ženou svojho blížneho, istotne zomrie i cudzoložník i cudzoložnica……

Tu v liste Rimanom Boh hovori, že Boží súd príde aj na takých, ktorí to schvaľujú.

List Rimanom 1:16 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. 17 Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude žiť z viery. 18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, 19 pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Bôh zjavil. 20 Lebo jeho, len smyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. 21 Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 22 hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami 23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorov i zemeplazov. 24 Preto ich tiež aj Bôh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, 25 jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň. 26 Preto ich Bôh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27 a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. 28 A jako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Bôh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí, 29 naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, 30 pletichárov, pomlúvačov, nenávidiacich Boha, trýzniteľov, pyšných, chlúbnych, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, 31 nesmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nesmierlivých a nemilosrdných, 32 ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodni smrti, nie len že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia……

Evanjelium Matuša 19:6 Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy toho, čo Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!……

Evanjelium Marka 10:9 Čo tedy Bôh spojil, človek nech nerozlučuje!……

(alb), citáty z Biblie sú prekladom od prof. Roháčka, foto ilustračné pixnio.com