RODIČIA PODPORUJÚ PREDMANŽELSKÝ SEX, ABY SA MLADÍ VYSKÚŠALI. ALE DOCHÁDZA PRI TOM K DÉMONIZÁCII ČLOVEKA, HOVORÍ O VEĽKOM HRIECHU DNEŠNEJ SPOLOČNOSTI BÝVALÝ VOJAK UNPROFOR

author
5 minutes, 19 seconds Read

Všemohúci Boh ošetril manželský sexuálny pomer, a to tak, že žena skôr, než má prvý sexuálny styk, je v nej panenská blana. V židovstve skôr než manželia majú sexuálny pomer, je daná pod mladý manželský pár biela plachta, kde po prvom sexuálnom styku, pokiaľ žena bola panna, tak vyšla z nej krv, čo je aj krvná zmluva manželov, a zároveň svedectvom pre rodičov a partnera, že je čistá a nemala iného muža.

 

Pokiaľ u ženy k tomu nedošlo, tak bolo evidentné, že ide o smilnicu. V našej kultúre je hriech v takom stupni, že rodičia podporujú predmanželský sex, aby sa mladí skúsili, nech im to klape aj v manželstve. Opak je pravdou, pretože pri sexuálnom styku mimo manželstva dochádza k démonizácii človeka, a je veľmi veľká pravdepodobnosť, že manželstvo dlho nevydrží.

V našej kultúre je hriech v takom stupni, že rodičia podporujú predmanželský sex, aby sa mladí skúsili, nech im to klape aj v manželstve. Opak je pravdou, pretože pri sexuálnom styku mimo manželstva dochádza k démonizácii človeka, a je veľmi veľká pravdepodobnosť, že manželstvo dlho nevydrží.

Preto aj dochádza v dnešnej dobe k mnohým rozvodom, alebo neviazaným partnerstvám bez zmluvy. O tomto hovorí aj Pán Ježiš, že ľudia budú chcieť žiť život na divoko, teda bez manželskej zmluvy a neviazane jeden voči druhému. Keď si spomeniem z rozprávania mojej babky, že ešte starí ľudia si pamätajú, že pokiaľ oni boli mladí, že naozaj tá a zdržanlivosť v ich období, bola v oveľa lepšom svedomitom stave. Mnohokrát sa naozaj mladí poznali len po uzatvorení manželstva, a skutočne ich vernosť voči partnerovi bola neporovnateľne väčšia, ako je tomu dnes. A tiež vedeli viac odolávať pokušeniam v tejto oblasti, čo je dobré svedectvo o stave svedomia človeka.

Predmanželský sex nie je len nevinné spoznávanie sa dvoch ľudí opačného pohlavia, ale je za tým oveľa viac. Podľa Božieho slova sa ty dvaja stávajú jedno telo. Teda samotný pohlavný styk, nemá len telesný, biologický a rozmnožujúci význam, ale má to aj duchovný význam. Nakoľko každý narodený človek na tejto zemi dostal od Boha dych života, teda Boh vdýchol do človeka ducha, a človek sa stal živou dušou, a večnou bytosťou.

______________________________________________________________

Kazateľ 12:7 a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal……

1 Kniha Mojžišová 2:24 Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo…..

1 Kniha Mojžišová 1:26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. 27 A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. 28 A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. 29 A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm. 30 A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak. 31 A Bôh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň……..

1 Kniha Mojžišová 2: 7 A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. 8 A Hospodin Bôh vysadil zahradu čiže raj v Édene, od východu, a tam postavil človeka, ktorého utvoril. 9 A Hospodin Bôh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúcny na pohľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom života prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i zlého…..

Evanjelium Matúša 19:3 A pristúpili k nemu farizeovia pokúšajúc ho a hovorili: Či smie človek prepustiť svoju manželku pre jakúkoľvek príčinu? 4 A on odpovedal a riekol im: Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu 5 a povedal: Preto opustí človek otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy,a tí dvaja budú jedno telo? 6 Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy toho, čo Bôh spojil, človek nech nerozlučuje! 7 A povedali mu: Prečo tedy prikázal Mojžiš dať rozvodný list a prepustiť ju? 8 Povedal im: Mojžiš vám dovolil pre tvrdosť vášho srdca prepustiť vaše ženy, ale od počiatku nebolo tak. 9 A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží……

1 List Korintským 6:16 Alebo či neviete, že ten, kto sa pripojuje k smilnici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jedno telo…….

List Efežanom 5:31 Zato opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jedno telo…

MARIÁN ČERVENÍK, pokračovanie nabudúce, ilustračná fotografia – autorova kniha, citáty z Biblie sú z prekladu od prof. Roháčka.

Similar Posts