ĽUDIA BUDÚ AJ V OBLASTI SEXU ZVRÁTENÍ A PREVRÁTENÍ, HOVORÍ O PREDZVESTIACH POSLEDNÝCH ČASOV MARIÁN ČERVENÍK, SEXUÁLNY INTÍMNY ŽIVOT JE DANÝ OD BOHA, ALE PROBLÉM JE V NELEGÁLNOM SEXUÁLNOM POMERE

author
13 minutes, 45 seconds Read

Medzi ľuďmi panujú viaceré otázky o vzťahu kresťanstva a sexuálneho života. Kresťana Mariána Červeníka sme sa opýtali napríklad to, či je sexuálny styk medzi kresťanmi povolený a kedy prípadne dochádza k nelegálnemu sexu.

Medzi ľuďmi panuje názor, že viera v Boha, viera v Ježiša Krista neumožňuje mať sex. Ako to teda je? Je povolený?
Na túto tému odpovedať v stručnosti, ani nie je možné, ale pokúsim sa, ak mi dá Boh Duch Svätý milosť odpovedať stručne, a zrozumiteľne. Treba v prvom rade uviesť, že všetko čo Boh stvoril je dobré, teda aj samotný sex je dobrý pokiaľ je v súlade s Božím slovom, lebo je od Boha. Sexuálny intímny život je daný od Boha, ale problém je v nelegálnom sexuálnom pomere, teda cudzoložstve, smilstve, homosexualite, lesbicizme, pedofílii a rôznych sexuálnych perverziách.

2 Kniha Mojžišová 20:14 Nezosmilníš!……

To čo urobilo ľudstvo po páde do hriechu, pod otroctvom Satana, je otvorená vzbura proti Božiemu slovu, a Jeho vláde. Aj v náboženstve v oblasti vzťahu muža a ženy (celibátu), sú v rozpore s Božím slovom, pretože podľa nich nie je možné mať v službe vo vzťahu s Bohom, ženu a sex, alebo keď je to služobnícka žena muža a sex. V tradičnej cirkvi je to aj z dôvodu dedičstva majetku. Je to výmysel Satana a ľudí, ktorí po vzbure mu v tom pomáhajú. Pretože v človeku je túžba po opačnom pohlaví, ale samozrejme legálna túžba, a legálne pohlavie. Čo sa týka služby Bohu, Pán Ježiš Kristus povedal, že niektorí môžu byt v celibáte pre službu živému Bohu, ale nie je to podmienkou k službe, ale ich dobrovoľné rozhodnutie, ako obeť Bohu. K tomuto je dôležité uviesť, že na toto musí mat povolaný človek dar od Boha, ako apoštol Pavol, lebo v opačnom prípade Satan skrze telesné túžby v človeku, donúti človeka, že toto naplniť nevie, a človek sexuálne zhreší. Satan všetko, čo krásne Boh Otec, Syn Ježiš a Duch Svätý stvoril on ničí, a vykonáva vzburu, a ľudia v jeho otroctve mu v tom pomáhajú. Ľudstvo sa niekoľkokrát skrze hriech dostalo do takých zvráteností, ako homosexualita, lesbicizmus, pedofília, atď., že Boh už musel túto skazenosť, ktorá volala k Bohu do neba zastaviť, a vykonať sud. Toto sa udialo za doby Noacha, alebo v Sodome Gomore. Za obdobia Noacha dosiahla hranica vzbury a skazenosti a zvrátenosti človeka do takej úrovne, že padlí anjeli spávali, s ľudskými ženami a plodili a rodili im deti. V Sodome a Gomore, bola taká zvrátenosť, že homosexuáli, aj deti, chceli pohlavný styk aj s Božími anjelmi, ktorí prišli vykonať súd nad týmito mestami. Sám Všemohúci Boh sa prišiel pozrieť, kdy sa Abrahám prihováral, za svojich blízkych, aby Boh odvrátil Svoj spravodlivý hnev, a dal im milosť. Ale nakoniec sa ukázalo, že skaza presiahla Božiu trpezlivosť, a zachránený bol len Lot a jeho 2 dcéry.

1 Kniha Mojzisova 1:1 A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodily sa im dcéry, 2 že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. 3 A Hospodin riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov. 4 V tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodily im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. 5 A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. 6 A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci. 7 A Hospodin riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. 8 Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových.

1 Kniha Mojžišová 19:1 A dvaja anjeli prišli do Sodomy večer. A Lot sedel v bráne Sodomy. A Lot uvidiac ich vstal a pošiel im oproti a poklonil sa tvárou k zemi. 2 A povedal: Hľa, prosím, moji pánovia, uchýľte sa, prosím, do domu svojho služobníka a prenocujte tam a umyte svoje nohy a potom vstanúc skoro ráno pojdete svojou cestou. A oni riekli: Nie, ale prenocujeme na ulici. 3 No, keď ich len veľmi nútil, uchýlili sa k nemu a vošli do jeho domu, a spravil im hostinu a napiekol nekvasených chlebov, a jedli. 4 Potom však prv ako si ľahli, mužovia mesta, sodomskí mužovia, obstúpili dookola dom, od mladého až do starého, všetok ľud odovšadiaľ. 5 A volali na Lota a vraveli mu: Kde sú tí mužovia, ktorí prišli k tebe tejto noci? Vyveď ich k nám, aby sme ich poznali! 6 A Lot vyšiel k nim von ku vchodu a dvere zavrel za sebou. 7 A povedal: Prosím vás, moji bratia, nerobte zlého! 8 Nože hľa, mám dve dcéry, ktoré nepoznaly muža, prosím, nech ich vyvediem k vám, a urobte im podľa toho, čo je dobré vo vašich očiach. Len tým mužom nerobte ničoho, lebo preto vošli do tône mojej strechy. 9 A povedali: Idi ta! A taktiež povedali: Sám prišiel sem bývať cudzinec a bude nás súdiť! Počkaj, teraz urobíme tebe horšie ako im! A útočili na človeka, na Lota, veľmi, a pristúpili vylámať dvere. 10 Ale mužovia vystreli svoju ruku a vtiahli Lota k sebe do domu a zavreli dvere. 11 A mužov, ktorí boli predo dvermi domu, ranili slepotou, všetkých, od najmenšieho do najväčšieho, takže ustali hľadať dvere. 12 A mužovia riekli Lotovi: Či tu máš ešte niekoho? Zaťa alebo svojich synov alebo svoje dcéry, ale všetkých, ktorých máš v tomto meste, vyveď z tohoto miesta. 13 Lebo zkazíme toto miesto, pretože sa ich krik veľmi rozmohol pred Hospodinom, a preto nás poslal Hospodin, aby sme ho zkazili. 14 Vtedy vyšiel Lot a hovoril svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry, a povedal: Vstaňte, vyjdite z tohoto miesta, lebo Hospodin zkazí mesto. Ale v očiach jeho zaťov to bolo, jako keby žartoval. 15 A keď svitalo, súrili anjeli Lota a vraveli: Vstaň, vezmi svoju ženu a svoje dve dcéry, ktoré sú tu, aby si nebol tiež zahľadený neprávosťou mesta. 16 A keď bezradný predlieval, chopili mužovia jeho ruku a ruku jeho ženy i ruku oboch jeho dcér, pretože sa zľutoval nad ním Hospodin a vyviedli ho a nechali ho vonku za mestom. 17 A stalo sa, keď ich vyviedli von, že riekol jeden z nich: Uteč pre svoju dušu! Neobzri sa ani nepostoj na celej tej rovine! Uteč ta na vrch, aby si nebol zahladený! 18 A Lot im povedal: Nie, prosím, môj pane. 19 Hľa, prosím, tvoj služobník našiel milosť v tvojich očiach, a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si učinil so mnou, že si zachoval moju dušu živú. Ale ja nebudem môcť utiecť na vrch. Aby ma tedy nepostihlo to zlé, a zomrel by som! 20 Hľa, prosím, toto mesto je blízko, kam by som mohol utiecť, a to je malé. Prosím tedy, dovoľ, aby som ta utiekol, lebo však je malé, a moja duša bude žiť. 21 A riekol mu: Hľa, vyslyšal som ťa i čo do tejto veci, aby som nepodvrátil mesta, o ktorom si hovoril. 22 Ponáhľaj sa, uteč ta, lebo nebudem môcť vykonať nič, dokiaľ ta nedojdeš. Preto nazvali meno toho mesta Coár. 23 Slnko vychádzalo nad zemou, keď došiel Lot do Coára. 24 A Hospodin dal, aby pršala na Sodomu a na Gomoru síra a oheň od Hospodina z neba. 25 A tak podvrátil tie mestá i celú tú rovinu a zahladil všetkých obyvateľov tých miest, a zkazil všetko, čo rástlo na zemi. 26 A jeho, Lotova, žena sa obzrela zpoza neho a obrátila sa na soľný stĺp. 27 A Abrahám vstal skoro ráno a ponáhľal sa na miesto, kde bol stál pred Hospodinom. 28 A podíval sa na Sodomu a Gomoru i na celú zem tej roviny a videl, že hľa, dym vystupoval zo zeme jako dym pece. 29 A stalo sa, keď kazil Bôh mestá tej roviny, že sa rozpamätal Bôh na Abraháma, a tak vyslal preč Lota zprostred podvrátenia, keď podvracal mestá, v ktorých býval Lot….

V Božom slove čítame, že v posledných časoch pred príchodom Pána Ježiša Krista bude kulminovať hriech, a nenávisť ľudí voči sebe a aj voči Bohu. Teda ľudia budú aj v oblasti sexu zvrátení a prevrátení.
Sex v manželstve je dôležitý. Aj Satan v tejto oblasti útočí na človeka, ale musí to byt legálny sex v manželskej zmluve.

1 List Korintským 7:1 A čo do toho, o čom ste mi písali, dobre by bolo človekovi nedotýkať sa ženy. 2 Ale pre smilstvá nech má každý svoju vlastnú ženu, a každá nech má svojho vlastného muža. 3 Muž nech preukazuje žene povinnú dobroprajnosť a podobne aj žena mužovi. 4 Žena nemá v moci svojho vlastného tela, ale muž; a podobne ani muž nemá v moci svojho vlastného tela, ale žena. 5 Neukracujte sa navzájom, iba ak čo z obapolného súhlasu na čas, aby ste stihli na pôst a na modlitbu, a zase sa vedno sídite, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť.

Na to, aby človek vedel dodržať celibát, musí byť služobník oslobodený od telesných potrieb a túžob, čo vie urobiť iba Všemohúci Boh Izraela.

Ev. Matuša 19:10 Vtedy mu povedali jeho učeníci: Jestli je taká vec človeka so ženou, tak nie je dobre oženiť sa. 11 A on im povedal: Nie všetci chápu to slovo, ale iba tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú panenci, ktorí sa tak narodili z materinského života, a sú panenci, ktorých ľudia učinili panencami, a zase sú panenci, ktorí sa sami pre nebeské kráľovstvo učinili panencami. Kto môže pochopiť, nech pochopí!…..

Keď čítame Božie slovo, tak sa dozvedáme, že aj apoštol Peter bol služobník živého Boha Pána Ježiša Krista a bol ženatý. V evanjeliu Matúša čítame, že Pán Ježiš uzdravil z horúčky Petrovu svokru, teda vidíme, že Peter mal svokru.

Ev. Matúša 8:14 A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho videl jeho svokru, že leží a má horúčku, 15 a dotknul sa jej ruky, a hneď ju opustila horúčka, a vstala a posluhovala im…….

Biblia hovori o podmienkach Božieho služobníka. Kritériá sú, že musí mať jednu ženu, a v podriadenosti ženu, deti a celý svoj dom. Písmo jasne hovorí, že k službe Bohu je možné mať manželku, alebo manžela a deti, teda rodinu.

1 Timoteovi 3:1 Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo. 2 Tedy biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný učiť, 3 nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, 4 ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. 5 Ale ak niekto nevie spravovať svoj vlastný dom, ako sa potom bude starať o cirkev Božiu?! 6 Nie novák, aby nadujúc sa neupadol v odsúdenie diablovo. 7 Ale musí mať aj dobré svedoctvo od tých vonku, aby neupadnul do pohanenia a do smečky diablovej. 8 Tak podobne aj diakoni musia byť počestní, nie dvojjazyční, nie oddaní mnohému vínu, nie žiadostiví mrzkého zisku, 9 ale takí, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí, 10 a nech sú aj oni najprv zkúšaní, až potom nech konajú službu diakona súc bez úhony. 11 Tak podobne musia byť počestné aj ženy, nie pomluvačné, triezve, verné vo všetkom.12 Diakoni nech sú mužovia jednej ženy, ktorí dobre spravujú deti i svoje vlastné domy. 13 Lebo tí, ktorí dobre vykonali službu diakona, nadobúdajú si dobrý stupeň a mnoho smelosti vo viere, vo viere v Kristu Ježišovi…….

Boh potom, ako stvoril Adama a Evu dal príkaz, aby sa milovali a množili, naplnili zem a podmanili si ju. Toto je vložený Boží program do človeka.

1 Kniha Mojžišová 1:26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. 27 A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. 28 A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. 29 A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm. 30 A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak. 31 A Bôh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.

Takže žiť sexuálny život je daný do človeka podľa Božieho programu. Boh ochránil manželstvo a predmanželský sex panenstvom ženy. Teda samotný pohlavný styk je zmluva a spojenie v jedno telo.

Ev. Matúša 19:5 a povedal: Preto opustí človek otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy, a tí dvaja budú jedno telo?

Ev. Marka 10:7 Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy.

List Efezskym 5:31 Zato opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jedno telo.

List Židom 13:4 Manželstvo nech je v úcte u všetkých a loža nepoškvrnená. A smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Bôh……. Zjavenia 21:8 Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť.

M. Albert, foto autor, state z Biblie sú z prekladu prof. Roháčka.

pokračovanie nabudúce

 

 

Similar Posts