KĽÚČ OD…

DUŠIČKY NIE SÚ BIBLICKÝ, ALE OKULTNÝ SVIATOK POSILŇUJÚCI SATANOVO KRÁĽOVSTVO, MYSLÍ SI BÝVALÝ VOJAK UNPROFOR A SPISOVATEĽ MARIÁN ČERVENÍK

O blížiacich sa Dušičkách, resp. spomienky na zosnulých či o blížiacom sa sviatku všetkých svätých sme sa rozprávali s viacerými ľuďmi. Ako prvý prinášame rozhovor s Mariánom Červeníkom, spolutvorcom stránky www.jeziskristuzije.sk, bývalým vojakom z misie UNPROFOR a autorom knihy Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi (knihu si môžete zadarmo stiahnuť kliknutím na tento ODKAZ)

 

Marián, aký veľký význam majú pre vás dušičky?
Je to okultný sviatok posilňujúci satanovo kráľovstvo, démonov a padlého anjela smrť.

Čo všetko kupujete?
Nič. A keď ideme na hrob zosnulých rodinných príslušníkov, tak v iný deň v roku, ale nie v tento okultný.

Považujete za dôležité myslieť na svojich pozostalých počas celého roka?
Dôležité považujeme priviesť tých ľudí za života ku Kristovi, aby neboli odsúdení a zatratení z dôvodu hriechu. Teda priviesť ich k znovuzrodeniu tu na zemi, lebo po smrti už je neskoro.

V tomto čase sa ľudia intenzívnejšie modlia za zosnulých, ale toto posilňuje padlé bytosti vrátane smrtí. Ľudia si myslia, že modlitbami za týchto zosnulých im pomôžu dostať sa z očistca. Problém je v tom, že žiaden očistec (purgatórium) neexistuje.

Koľko peňazí zvyknete minúť na dušičky?
Neminieme ani cent, pretože dušičky nie sú Biblický sviatok, ale okultný. V tomto čase sa ľudia intenzívnejšie modlia za zosnulých, ale toto posilňuje padlé bytosti vrátane smrtí. Ľudia si myslia, že modlitbami za týchto zosnulých im pomôžu dostať sa z očistca. Problém je v tom, že žiaden očistec (purgatórium) neexistuje. Človek sa na tejto zemi a v tomto živote musí rozhodnúť zmieriť sa s Bohom, skrze dokonalú zmierujúcu obeť Pána Ježiša Krista a dať sa pokrstiť, aby sa znovuzrodil o čom hovori Pán Ježiš Ev. Jána 3:1-7. Teda tu na zemi každý jeden z nás sa musí obrátiť ku Kristovi a prijať Jeho milosť, a očistenie Jeho krvou od hriechov. Teda modlenie sa za mŕtvych je pred Bohom ohavný skutok, a je to forma okultizmu. O tomto hovorí Biblia (E. Jána 3: 1 A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. 2 Ten prišiel k Ježišovi vnoci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh. 3 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. 4 A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? 5 Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. 7 Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova), (Ev. Matúša 7:13 Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.), (Ev. Marka 16:16 Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.), (List Rimanom 10:9 Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.10 Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.), 5 Kniha Mojžišová 18:9 Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavností tých národov.10 Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník 11 ani bosorák ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. 12 Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Bôh od tvojej tvári.13 Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom, 14 lebo tieto národy, ktoré ty zaujmeš do dedičstva, počúvajú na planetárov a na veštcov, ale tebe nedal Hospodin, tvoj Bôh, aby si tak robil.

Je to depresívne miesto, kde sa nachádza smrť. Keď človek podľa Mojžisovho zákona sa pošpinil s mŕtvym, a cintorínom, tak bol nečistý, ani nemohol do večera prísť pred Hospodina.

Aké pocity máte všeobecne pri návšteve cintorína? Vyvolávajú vo vás všeobecne strach, pokoj, alebo aké iné pocity?
Je to depresívne miesto, kde sa nachádza smrť. Keď človek podľa Mojžišovho zákona sa pošpinil s mŕtvym, a cintorínom, tak bol nečistý, ani nemohol do večera prísť pred Hospodina. Čo musím povedať, a to najdôležitejšie, že Pán Ježiš Kristus porazil smrť na Golgotskom kríži, a On má kľúče pekla a smrti. A toto je pre kresťana najdôležitejšie. Večné vítazstvo Pán Ježiša Krista na Golgotskom kríži. (4 Kniha Mojžišová 9:6 Ale boli niektorí mužovia, ktorí boli nečistí pre mŕtvych a preto nemohli sláviť Veľkú noc v ten deň. A mužovia predstúpili pred Mojžiša a pred Árona toho dňa 7 a tí mužovia mu riekli: My sme nečistí pre mŕtveho, prečo by nám malo byť zabránené obetovať Hospodinovi obetný dar v jeho ustanovený čas medzi synmi Izraelovými? 8 A Mojžiš im povedal: Stojte, nech počujem, čo vám rozkáže Hospodin. 9 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 10 Hovor synom Izraelovým a povedz: Keby niekto z vás alebo ktokoľvek z vašich pozdejších pokolení bol nečistý pre mŕtveho alebo keby bol na ďalekej ceste, preto bude sláviť Veľkú noc Hospodinovi; 11 druhého mesiaca štrnásteho dňa pred večerom ju bude sláviť; s nekvasenými chleby a s horkými bylinami budú jesť baránka.12 Neponechajú z neho ničoho do rána, a kosti nezlomia na ňom; podľa všetkých ustanovení o slávnosti baránka ju budú sláviť.), Ev. Matúša 28:16 A tí jedonásti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.17 A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. 18 A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen.), (Zjavenia Jána 1:12 A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a v prostredku medzi siedmimi svietnikmi som videl podobného Synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. 14 A jeho hlava a jeho vlasy boly biele jako biela vlna, jako sneh, a jeho oči boly jako plameň ohňa,15 a jeho nohy boly podobné mosadzi, jako rozžeravenej v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. 16 A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč, a jeho tvár bola jako slnko, keď svieti vo svojej moci. 17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný 18 a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti.), List Židom 2:11 Lebo jako posväcujúci, tak i posväcovaní, všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi, 12 keď hovorí: Zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, prostred shromaždenia ti budem spievať chvály. 13 A zase: Ja sa budem nadejať na neho. A zase: Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Bôh.14 Tedy keď deti staly sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla 15 a vyprostil ich, všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve….. Ev. Jána 11:25 Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude…. Ev. Jána 14: 6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa…), ,, Naše modlitby majú smerovať k živému Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba, teda k Bohu Otcovi v Ježišovom mene, a nie k mŕtvym a za mŕtvych. Naše modliby majú byť Bohu s prosbou, za spásu a záchranu biologicky živých ľudí. Modlitba musí smerovať k Stvoriteľovi Bohu Otcovi, Synovi Ježišovi a Duch Svätému, a nie žiadným stvoreniam ( človeku, tvorom, duchovným bytostiam, falošnym bohom ), lebo ak tak niekto kona je to okultné.,, List Rimanom 1:16 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. 17 Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je napísané: Ale spravedlivý bude žiť z viery. 18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou, 19 pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Bôh zjavil. 20 Lebo jeho, len smyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. 21 Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 22 hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami 23 a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorov i zemeplazov. 24 Preto ich tiež aj Bôh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, 25 jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň.)

(alb), foto archív M. Č., citáty z Biblie sú z prekladu od prof. Roháčka, foto ilustračná autor.

2 thoughts on “DUŠIČKY NIE SÚ BIBLICKÝ, ALE OKULTNÝ SVIATOK POSILŇUJÚCI SATANOVO KRÁĽOVSTVO, MYSLÍ SI BÝVALÝ VOJAK UNPROFOR A SPISOVATEĽ MARIÁN ČERVENÍK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.